Vedtægter

§1

Foreningens navn er Åle kabelnet. Dens hjemsted er Åle by, med anlæg beliggende på mat.nr.74-i.

§2

Foreningens interesseområder er at varetage borgernes ønsker og behov, for modtagelse af radio­ og fjernsynsprogrammer gennem et fællesanlæg i Åle by, i det omfang det er teknisk og økonomisk muligt.

§3

 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlem­merne at:
  1. modtage og distribuere danske og udenlandske radio­ og fjernsynskanaler
  2. udbyde kapacitet til brug for datatransmission
  3. udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg
 2. Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionska­pacitet i nettet til tredjemand.
 3. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslut­ninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.
 4. Foreningen ønsker at dække Åle lokal-område med sit bredbåndskabelanlæg.

(med de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg.)

§4

 1. Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og er tilsluttet foreningens bredbåndskabe­lanlæg, er automatisk medlem af foreningen.
 2. Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jævnfør § 2, kan begære sig tilsluttet forenin­gens bredbåndskabelanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift og under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen skal betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensynta­gen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder skal udgifterne betales af den, der forestår byggemodningen.
 3. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutnin­ger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes, skal medlemmet afbrydes af anlægget.

           En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling

§ §5

For udlejningsejendomme, der er tilsluttet på ejerens foranledning, opkræves tilslutningsbidrag og kontingent gennem ejeren. Det påhviler udlejeren at meddele bestyrelsen lejernes navne og adresser.

Ønsker ejeren af ejendommen ikke en kollektiv tilslutning kan en lejer dog selvstændigt blive tilsluttet fællesantenneanlægget på lige fod med ejere. Det påhviler lejeren at sikre sig tilladelse til etablering af tilslutningen.

§6

Medlemmerne er pligtige at tåle, at en tilslutningsstander placeres ved eller på deres grund uden betaling fra foreningens side.

Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de beskadigel­ser, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, på anlægget samt på egen grund.

Såvel som andre personer der forvolder skade på anlægget vil blive draget til ansvar.

Eventuelle beskadigelser må straks indberettes til bestyrelsen, og udbedringer må kun udføres jvf. kontrakts ordlyd, af installationsfir­maet.

§§7

Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.

Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få udbetalt nogen andel af foreningen formue eller at få forudbetalt kontingent tilbagebetalt.

Ved udmeldelse er medlemmet pligtig til at betale sin forholdsmæssige andel af foreningens eventuelle nettogæld opgjort på datoen for udmeldelsen.

Beløbet forfalder til betaling senest 1 måned efter udmeldelsens ikrafttræden

§8

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§9

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles ved meddelelse i lokale ugeavis senest 14 dage før.

På generalforsamlingen fremlægges det reviderede regnskab.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende syv punkter:

l)         Valg af dirigent

2)         Formandens beretning

3)         Aflæggelse af regnskab

4)         Fastsættelse af kontingent

5)         Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

6)         Valg af revisor og revisorsuppleant

7)         Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenen, skal med navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§10

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med otte dages varsel.
  1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftlig fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 25% af medlemmerne senest 3 uger efter at en sådan begæring er modtaget

§11

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemme­flertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstand tæller for et medlem og har således stemmeret.

I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede boligen­hed. En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden for, at man er lejer i en ejendom, der er til­sluttet anlægget.

Herudover har udlejeren en stemme. Som udlejer kan en person som juri­disk medlem kun afgive een stemme, uanset det antal lejemål, han råder over i foreningens forsyningsområde.

Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et - og kun et andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

§12

Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer der vælges for to år ad gangenved den ordi­nære generalforsamling,

Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 i ulige år, dog kan formand og kasserer ikke være på valg samme år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed.

Udover bestyrelsen vælges der en suppleant for et år ad gangen, samt

En revisor for to år og en revisorsupplant for et år.

Der kan ydes honorar til bestyrelsen.

§13

Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsæt­ning, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

§14

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue

Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed, der formidles via foreningens kabelanlæg

§15

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling godkendes kontingentet, som er fastsat af bestyrelsen.

Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

§16

Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for genindkobling til anlægget.

Bestyrelsen kan fastsætte faste tariffer herfor.

§17                                             

Fællesantenneanlægget samt tilslutningerne ejes af foreningen.

§18

Sælger eller fraflytter et medlem sin ejendom, kan medlemmet overdrage rettigheder og medlemsforpligtelser til den nye beboer/ejer, mod at denne overtager den tidligere affattede kontrakt.

Således at forstå, der skal foreligge en kontrakt underskrevet af den ny ejer/lejer. (lejer i det tilfælde at det er en lejer der tegner for medlemskabet. Jvf. §5.)

En sådan overdragelse skal meddeles foreningen, da intet medlem kan overdrage medlemskabet til en anden, hvis ikke tilslutningsafgiften og forfaldne kontingenter er betalt.

Foreningen har ret til at afbryde forbindelsen til anlægget dersom ovenstående forhold ikke er opfyldt.

Et medlem kan ikke medtage tilslutningen, eller forlange nogen form for tilbagebetaling fra foreningen, da tilslutningen følger ejendommen.

§19

Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt.

§20

Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget eller overtrædelse af foreningens love og vedtægter kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.

§21

Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligehol­delsesstanden og af, at installationerne svarer til den over for forenin­gen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom.

                     

§22

Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte husstand. Den tilsynsførende fra foreningen og reparatører har til enhver tid mod legitimation adgang til installationerne.

§23

Bestyrelsen vælger en tilsynsførende blandt dens medlemmer, der skal forestå vedligeholdelsen.

Den tilsynsførende er på bestyrelsens vegne, ansvarlig for at tilsyn og kontrol af anlægget foretages.

Den tilsynsførende modtager reklamationer fra medlemmer, og formidler disse videre til installationsfirmaet, og følger op på at evt. fejl bliver rettet.

§24

 1. Bestyrelsen i samråd med installationsfirmaet kan beslutte at igangsætte udvidelsen af anlægget til nye områder, såfremt udvidelsen på kortere sigt er rentabel.
 2. Bestyrelsen har myndighed til at foretage udvidelser og ændringer i bredbåndsanlægget, selvom handlingen kræver anskaffelse af udstyr, ændrin­ger eller ombygning af anlægget.
 3. Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende ændringer.
  1. Foreningen har pligt til at sikre en alsidighed ved programvalg
 4. Valg af programmer og sammensætning af programpakker sker ved bestyrelsens samråd med TUK-NET og besluttes endeligt af bestyrelsen.  Bestyrelsens beslutninger herom skal forelægges til orientering på førstkommende ordinære generalforsamling.

§25

Tilslutningsafgift, tvangslicens og andre afgifter udover det normale årlige medlemsbidrag skal ligesom medlemsbidraget indbetales på forenin­gens girokonto

Bestyrelsen skal fra installationsfirmaet begære genparter af endelige målerapporter med bilag til levering

§26

Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening. Ændringer af nærværende vedtægter skal ske ved generalforsamling og kræver, at ½ af foreningens medlemmer er til stede, og at 2/3 af de

fremmødte stemmer herfor.

Er ½ af foreningens medlemmer ikke tilstede, kan bestyrelsen indkalde til

ny generalforsamling, der skal afholdes senest 5 uger efter.

På den ny generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer­

Samme procedure gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

Fremkommer der efter foreningens opløsning et positivt provenu, skal det anvendes til lokale formål efter generalforsamlingens beslutning

§27

Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens medlemmer.

Udskriv

Få foreningen på din mobil

 
Scan QR koden
 
 TUKNET APP

Tilmeld dig Nyhedsmail

 

Persondataforordningen, GDPR
Foreningens privatlivspolitik kan se  på 
 
 
 
 

Betalingsservice

BS Aale Kabelnet

bs

BS Yousee 

  Internet          telefoni  

Få driftinfo fra

Fejlmeld til  Dansk Kabel TV.

Se drift info på din adresse YouSee.

Sådan får du YouSee driftsinformation på e-mail og sms

Opsætning af TV

Frekvens : 450000 Khz
NetværksID : Ny NetID
Identifikation : 64 QAM
Symbol Rate : 6875
 
Hjælp til opsætning af

Vejledning til Mail

Vejledning til opsætning
af Mail og adgang til WEB-Mail 
 
Opsætning af mail
 
 WEB-MAIL

Udskriv Kanaloversigt

Grundpakken              

Mellempakken          

Fuldpakken