Skip to main content

Vedtægter

§1

Foreningens navn er Aale Kabelnet. Dens hjemsted er Aale by, med anlæg beliggende på mat.nr.74-i.

§2

Foreningens interesseområder er at varetage borgernes ønsker og behov, for modtagelse af datatransmission / bredbånd og fjernsynsprogrammer gennem et fællesanlæg i Aale by, i det omfang det er teknisk og økonomisk muligt.

§3

1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at:
    a) modtage og distribuere danske og udenlandske fjernsynskanaler
    b) udbyde kapacitet til brug for datatransmission
    c) udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg
2. Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand.
3. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.
4. Foreningen ønsker at dække Aale lokal-område med sit bredbåndskabelanlæg.
    (med de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg.)

 §4

1. Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jævnfør § 2, kan begære sig tilsluttet forenin-gens bredbåndskabelanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift og under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted          uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger bestyrelsen mulighederne for fornøden udbygning, og tager beslutningen herom
2. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes, skal medlemmet afbrydes af                  anlægget.

 §5

For udlejningsejendomme påhviler det lejere at indhente den fornødne tilladelse fra ejeren i forbindelse med tilslutning til Aale kabelnet.

 §6

Medlemmerne er pligtige at tåle, at en tilslutningsstander placeres ved eller på deres grund uden betaling fra foreningens side.
Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de beskadigelser, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, på anlægget samt på egen grund.
Såvel som andre personer der forvolder skade på anlægget vil blive draget til ansvar.
Eventuelle beskadigelser må straks indberettes til bestyrelsen, og udbedringer må kun udføres jvf. kontrakts ordlyd, af installationsfirmaet.

 §7

Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 1 måneds skriftligt varsel til hovedforfaldsdatoerne.
Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få udbetalt nogen andel af foreningen formue eller at få forudbetalt kontingent tilbagebetalt.

 §8

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 §9

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles ved meddelelse direkte til medlemmerne senest 14 dage før.
På generalforsamlingen fremlægges det reviderede regnskab.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende otte punkter:
 l . Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Forslag til behandling under dagsordenen, skal med navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 §10

1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med otte dages varsel.
2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftlig fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 25% af medlemmerne senest 3 uger efter at en sådan begæring er modtaget

 §11

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstand tæller for et medlem og har således stemmeret.
I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede boligenhed. En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden for, at man er lejer i en ejendom, der er tilsluttet anlægget.
Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et - og kun et andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

 §12

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af minimum 3 og maksimum 7 medlemmer der vælges for to år ad gangen ved den ordinære generalforsamling.
I lige årstal vælges mindst 2 max 4 – og i ulige årstal mindst 1 og max 3 – bestyrelsesmedlemmer. Medlemmer kan genvælges, dog kan formand og kasserer ikke være på valg samme år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed.
Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
Udover bestyrelsen vælges der en suppleant for et år ad gangen, samt en revisor for to år og en revisorsuppleant for et år.
Der kan ydes honorar til bestyrelsen.

 §13

Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

 §14

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue
Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed, der formidles via foreningens kabelanlæg

 §15

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling godkendes kontingentet, som er fastsat af bestyrelsen.
Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

 §16

Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for genindkobling til anlægget.
Bestyrelsen kan fastsætte faste tariffer herfor.

 §17

Fællesantenneanlægget samt tilslutningerne ejes af foreningen.

 §18

Sælger eller fraflytter et medlem sin ejendom, kan medlemmet overdrage rettigheder og medlemsforpligtelser til den nye beboer/ejer, mod at denne overtager den tidligere affattede kontrakt.
Således at forstå, der skal foreligge en kontrakt underskrevet af den ny ejer/lejer. (lejer i det tilfælde at det er en lejer der tegner for medlemskabet. Jvf. §5.)
En sådan overdragelse skal meddeles foreningen, da intet medlem kan overdrage medlemskabet til en anden, hvis ikke tilslutningsafgiften og forfaldne kontingenter er betalt.
Foreningen har ret til at afbryde forbindelsen til anlægget dersom ovenstående forhold ikke er opfyldt.
Et medlem kan ikke medtage tilslutningen, eller forlange nogen form for tilbagebetaling fra foreningen, da tilslutningen følger ejendommen.

 §19

Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt.

 §20

Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget eller overtrædelse af foreningens love og vedtægter kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.

 §21

Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligehol¬delsesstanden og af, at installationerne svarer til den over for forenin¬gen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom.

 §22

Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte husstand. Den tilsynsførende fra foreningen og reparatører har til enhver tid mod legitimation adgang til installationerne.

 §23

Bestyrelsen kan vælge en tilsynsførende blandt dens medlemmer, der skal forestå vedligeholdelsen.
Den tilsynsførende er på bestyrelsens vegne, ansvarlig for at tilsyn og kontrol af anlægget foretages.
Den tilsynsførende modtager reklamationer fra medlemmer, og formidler disse videre til installationsfirmaet, og følger op på at evt. fejl bliver rettet.

 §24

1. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelsen af anlægget til nye områder.
2. Bestyrelsen har myndighed til at foretage udvidelser og ændringer i bredbåndsanlægget, selvom handlingen kræver anskaffelse af udstyr, ændrin¬ger eller ombygning af anlægget.
3. Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende ændringer.
4. Valg af programmer og sammensætning af programpakker sker ved bestyrelsens samråd med TUK-NET og besluttes endeligt af bestyrelsen.
Bestyrelsens beslutninger herom skal forelægges til orientering på førstkommende ordinære generalforsamling.

 §25

Bestyrelsen skal fra installationsfirmaet begære genparter af endelige målerapporter med bilag til levering

 §26

Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening. Anlæg i denne sammenhæng inkluderer ikke masten på mat.nr.74-i, rettighederne ovedrages til lokal forening efter generalforsamlingens beslutning i forbindelse med ophør. Ændringer af nærværende vedtægter skal ske ved generalforsamling og kræver, at ½ af foreningens medlemmer er til stede, og at 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
Er ½ af foreningens medlemmer ikke tilstede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 5 uger efter.
På den ny generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer.
Samme procedure gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.
Fremkommer der efter foreningens opløsning et positivt provenu, skal det anvendes til lokale formål efter generalforsamlingens beslutning

 §27

Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.
Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens medlemmer.

Godkendt af generalforsamlingen den 20. september 2021.